1. Toepassingsgebied – Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door advocatenkantoor BDL&T onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Opdracht – Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door BDL&T. BDL&T heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan advocaten binnen en buiten het kantoor, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. BDL&T is gerechtigd om in samenspraak met de cliënt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen in te schakelen. BDL&T verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. BDL&T is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de cliënt, aan derden of overmacht. De werkzaamheden van de advocaat worden uitgeoefend conform het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.
 3. Medewerking van cliënt – De cliënt dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het BDL&T vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te ontrekken. BDL&T is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.
 4. Provisie, honorarium en kosten – BDL&T rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de cliënt zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de specialisatiegraad en de ervaring van de advocaat, het resultaat, het belang van de zaak, de hoogdringendheid of de specificiteit van de zaak. BDL&T kan aan de cliënt om betaling van één of meerdere provisies verzoeken. Na afhandeling van een opdracht zal de cliënt een eindafrekening ontvangen, dewelke een gedetailleerde omschrijving van het ereloon en de kantoorkosten omvat. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, blijven ten laste van de cliënt gelegd.
 5. Betaling – De door BDL&T toegezonden vorderingstaat dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waaraan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd is van 11 % per jaar vanaf datum van de vorderingsstaat. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen zal bij wijze van schadevergoeding het verschuldigde bedrag met 10 % verhoogd worden, met een minimum van 100 euro, als vergoeding voor alle invorderingskosten. BDL&T zal niet verplicht zijn verdere diensten te verlenen, vooraleer de vervallen vorderingsstaten vereffend werden.
 6. Intellectuele eigendomsrechten – Contracten, adviezen, opinies, schriftelijke stukken, conclusies en andere documenten uitgaand van BDL&T zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van BDL&T.
 7. Confidentialiteit – BDL&T verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.
 8. Aansprakelijkheid – De aansprakelijkheid van BDL&T, onze vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een vennoot is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of email. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde. Voor de behandeling van een specifieke opdracht kan een hogere verzekeringsdekking worden afgesloten op verzoek van de cliënt mits het betalen van een bijkomende premie. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van BDL&T, onze vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door BDL&T verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. BDL&T is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld.
 9. Beëindiging dossier –De cliënt en BDL&T kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. Bij beëindiging van het dossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door BDL&T bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen behoudt BDL&T zich het recht voor om het dossier te vernietigen.
 10. Afwerving – De cliënt verbindt er zich toe om, gedurende een periode van twaalf (12) maanden volgend op het einde van de overeenkomst, er zich van onthouden om, zonder de voorafgaandelijke toestemming van BDL&T, rechtstreeks of onrechtstreeks en in welke hoedanigheid ook, medewerkers of personeel van BDL&T aan te werven. Bij inbreuk op deze bepaling zal de client aan BDL&T een schadevergoeding betalen gelijk aan de jaarvergoeding die BDL&T in het vorig kalenderjaar aan de kwestieuze medewerker heeft betaald.
 11. Bevoegde rechter en rechtskeuze – Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondissement Gent bevoegd.
 12. Bindende kracht – De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. Vrije vertalingen zijn in de Franse en de Engelse taal beschikbaar.
 13. De informatie in het kader van de Dienstenwet (W. 26.03.2010) – De bvba is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht en is gevestigd te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5. De bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0895.667.118 (RPR Gent). De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is in eerste rang verzekerd bij Amlin Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits en biedt een waarborg van 2.500.000 EUR per schadegeval. De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies (www.advocaat.be).