Deze website is eigendom van BDL&T BVBA

Contactgegevens:
BDL&T Advocaten
Nieuwebosstraat 5
9000 GENT
Telefoon: +32 9 324 35 29
E-mail: info@bdlt.be
Ondernemingsnummer: 0895.667.118

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BDL&T Advocaten bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BDL&T Advocaten bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BDL&T Advocaten bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BDL&T Advocaten bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BDL&T Advocaten bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BDL&T Advocaten bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

BDL&T Advocaten bvba verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van haar diensten en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Via deze Privacyverklaring poogt BDL&T Advocaten bvba meer transparantie te bieden omtrent de wijze van verwerking van gegevens en de rechten van haar gebruikers (‘de Cliënt’).

BDL&T Advocaten bvba verkrijgt persoonlijke gegevens:

  • rechtstreeks van de Cliënt, m.n. naam, voornaam, (domicilie-)adres, geboortedatum -en plaats, rijksregisternummer, naam van de rechtspersoon, maatschappelijke zetel, KBO-nummer, betaalgegevens en juridische informatie, noodzakelijk voor het verlenen van de diensten;
  • door het gebruik van de website, m.n. vaak aangeklikte tabbladen, wijze van doorverwijzing naar de website.

Deze persoonsgegevens worden voornamelijk voor commerciële doeleinden verzameld, teneinde een betere klantenservice, gebruikerservaring en een gepersonaliseerde dienstverlening mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden door BDL&T Advocaten bvba enkel intern gebruikt, worden niet verkocht, noch op andere wijze verstrekt of kennisgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de dienstverlening.

De gegevens worden voor de duur van de service verwerkt en voor een periode van 7 jaar opgeslagen, tenzij de Juridische Procedure langer zou duren.

De Cliënt heeft steeds het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De Cliënt heeft steeds recht:

  • op toegang tot, verbetering of verwijdering van zijn gegevens;
  • om deze gegevens op eenvoudig verzoek op een machineleesbare en gangbare vorm op te vragen;
  • om de verwerking van gegevens te beperken of ertegen bezwaar te maken.

De Cliënt kan steeds zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken door een e-mail te sturen naar info@tba.be waarna de gegevens die op basis van zijn toestemming verkregen en/of verzameld zijn onverwijld verwijderd worden. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van zijn toestemming.

Klachten omtrent het privacybeleid van BDL&T Advocaten bvba kan de Cliënt steeds richten tot BDL&T Advocaten bvba, via info@bdlt.be of de gegevensbescherminsgautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.