Privacyverklaring

BDL&T ADVOCATEN

Organisatie

BDL&T Advocaten BVBA, met zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5 en ondernemingsnummer 0895.667.118 (hierna BDL&T Advocaten).

Contactgegevens

BDL&T Advocaten
Nieuwebosstraat 5
9000 Gent
Tel: +32 9 324 35 29
www.bdlt.be
info@bdlt.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BDL&T Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

BDL&T Advocaten verwerkt uw gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bdlt.be.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming

Blijke De Vos
Nieuwebosstraat 5
9000 Gent
info@bdlt.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

BDL&T Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven verplichtingen, doordat wij een overeenkomst tot advies en/of bijstandsverlening hebben gesloten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum -en plaats, maar dit enkel in de mate dat u onder het toepassingsgebied van de antiwitwaswetgeving valt (zie verder)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Andere financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BDL&T Advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
- persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, in het kader van de met u gesloten overeenkomst tot advies -en bijstandsverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BDL&T Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Om te voldoen aan de antiwitwasverplichtingen die op BDL&T Advocaten rusten (zie ter zake http://www.bdlt.be/nl/witwaswetgeving).

Indien de opdracht die u ons wenst toe te vertrouwen onder het toepassingsgebied van de witwaswet valt (zie de link hierboven), zijn wij ertoe gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren via een kopie van uw identiteitskaart. Wij zullen u eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen.

In het kader hiervan dienen wij volgende persoonsgegevens te verzamelen (en te verifiëren):
     o Indien u een natuurlijk persoon bent: uw naam, voornaam, geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, uw adres;
     o Indien de cliënt een vennootschap is: de lijst van de bestuurders-natuurlijk persoon;

2. Voor de uitvoering van onze overeenkomst tot advies -en bijstandsverlening.

     Om deze reden verwerken wij uw naam, voornaam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres, zodat wij op een gedegen wijze contact kunnen houden en kunnen informeren omtrent de stand van uw dossier.

     Voor het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.

     Financiële gegevens verwerken wij enkel indien dit absoluut noodzakelijk blijkt voor het voeren van een procedure of voor facturatiedoeleinden.

3. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BDL&T Advocaten.

     Om deze reden verwerken wij uw geslacht, teneinde een correcte aanspreking mogelijk te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

BDL&T Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BDL&T Advocaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BDL&T Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

gegevens worden met respect voor het principe van de opslagbeperking bewaard voor een termijn van vijf jaar, na het beëindigen van onze overeenkomst. Deze termijn is een wettelijke minimumtermijn. Nadien worden deze gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

BDL&T Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u, bv. in het kader van een gebeurlijke procedure.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BDL&T Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BDL&T Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U beschikt over het recht om BDL&T Advocaten te verzoeken:
- om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat deze bestaan;
- om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens; of
- in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. uw persoonsgegevens te beperken; of
- om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is; of
- tegen de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken. Hierbij dient u in het hieronder vermeld gedagtekend verzoek eveneens de redenen die verband houden met uw specifieke situatie op grond waarvan u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens. Dit recht geldt evenwel enkel voor uw persoonsgegevens m.b.t. het geslacht.
- het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een machineleesbare en gangbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
Dat betekent eveneens dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bdlt.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

BDL&T Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

BDL&T Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35