‹ terug naar blog

Nieuwe horizonten voor consumentenschulden: strengere regels op komst!

Bij aanvang van september 2023 staat niet alleen het begin van een nieuw schooljaar voor de deur, maar ook de inwerkingtreding van het nieuwe Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER). Vanaf 1 september 2023 zal dit nieuwe Boek XIX WER het kader vormen voor de betaling van schulden door consumenten aan ondernemingen, alsook voor de minnelijke invordering van consumentenschulden.

In deze blogpost werpen we een blik op de veranderingen die de invoering van Boek XIX WER met zich meebrengt en zetten we de krijtlijnen uit van de nieuwe, strengere regels, voor de betaling van schulden door consumenten aan ondernemingen, zodat ook uw onderneming vanaf 1 september 2023 een perfect rapport kan afleveren.

Over welke schulden gaat het?

Boek XIX WER is van toepassing op iedere betalingsachterstand van een schuld van een consument aan een onderneming. Een betalingsachterstand ontstaat zodra de contractuele of wettelijke betalingstermijn wordt overschreden.

Is uw schuldenaar een consument en wilt u de schulden innen van deze schuldenaar? Dan zal u rekening willen houden met de volgende nieuwigheden:

    I. De eerste betalingsherinnering moet kosteloos zijn

De eerste ingebrekestelling van de consument neemt vaak de vorm aan van een betalingsherinnering. Voor deze eerste betalingsherinnering mogen geen kosten meer worden aangerekend aan de consument. Deze herinnering moet verzonden worden op een duurzame drager (lees: brief, mail, sms…) en moet verplicht de volgende gegevens bevatten:

  • Het verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen;
  • De naam of de benaming, en het ondernemingsnummer van de onderneming die schuldeiser is;
  • Een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld; en
  • De termijn van (minstens 14 kalenderdagen) waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interesten of vergoedingen mogen worden gevorderd.

Kosten voor bijkomende betalingsherinneringen mogen niet hoger liggen dan 7,50 euro, te vermeerderen met de dan geldende portokosten.

    II. Wachttermijn van 14 kalenderdagen

Wanneer uw onderneming de eerste betalingsherinnering heeft verzonden aan een schuldenaar, zal het schadebeding zoals opgenomen in uw algemene voorwaarden maar van toepassing zijn na het verstrijken van een termijn van minstens 14 kalenderdagen.

Deze termijn van 14 kalenderdagen begint pas te lopen op de derde werkdag na verzending per post. Indien u de betalingsherinnering langs elektronische weg stuurt, vangt de termijn aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de schuldenaar.

Indien het schadebeding van uw algemene voorwaarden nalatigheidsinteresten en/of een schadevergoeding vermelden, zijn deze pas verschuldigd na verstrijken van de wachttermijn van 14 kalenderdagen.

    III. Aanleveren van bewijsstukken

Op vraag van de consument zal uw onderneming eveneens onverwijld alle bewijsstukken van de schuld moeten verstrekken aan de consument, alsook alle nodige informatie over hoe men een betwisting van de schuld kan indienen. Deze informatie moet aangeleverd worden op een duurzame drager.

    IV. Plafonnering schadebeding

Eens de wachttermijn van 14 kalenderdagen is verstreken, en uw schuldenaar nog steeds niet betaald heeft, zal u uw schadebeding kunnen toepassen. Let wel, ook hier zijn bijkomende beperkingen opgenomen!

De toegestane nalatigheidsinteresten zijn geplafonneerd én de (forfaitaire) schadevergoeding is beperkt tot:

  • €20 als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk aan €150;
  • €30, vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo op de schijf tussen €150,01 en €500, als het verschuldigde saldo tussen €150,01 en €500 is;
  • €65, vermeerderd met 5% van het verschuldigde saldo op de schijf boven €500 met een maximum van €2000, als het verschuldigde saldo hoger dan €500 is.

Wat zijn de gevolgen?

Indien uw onderneming nalaat de verplichte gegevens te vermelden, toch kosten aanrekent voor de eerste betalingsherinnering of u te hoge nalatigheidsinteresten aanrekent, of andere verplichtingen niet nakomt, dan riskeert u een aantal sancties.

Zo kan de rechter bepalen dat een betaling verkregen in strijd met de hogergenoemde verplichtingen door de onderneming moet worden terugbetaald aan de consument, terwijl de consument zal worden geacht een geldige betaling te hebben gedaan waardoor er niet langer sprake is van een betalingsachterstand.

Bovendien wordt de consument van rechtswege vrijgesteld van de betaling van het schadebeding (zijnde de nalatigheidsinteresten en/of schadevergoeding) indien dergelijk beding niet overeenstemt met Boek XIX WER.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

Het nieuwe Boek XIX WER treedt in werking op 1 september 2023. Overeenkomsten die na die datum worden afgesloten zijn onderworpen aan de nieuwe, strengere regels.

Overeenkomst afgesloten voorafgaand aan 1 september 2023 zijn onderworpen aan de nieuwe, strengere regels vanaf 1 december 2023, op voorwaarde dat de betalingsachterstand is ontstaan na 1 september 2023.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Naast de blootstelling aan allerhande sancties, worden bedingen die strijdig zijn met de wet als nietig of niet geschreven beschouwd. Het zal dus belangrijk zijn uw algemene voorwaarden, en meer bepaald het schadebeding, aan te passen aan deze nieuwe regelgeving.

Morgane GOEME