‹ terug naar blog

Nood breekt wet: Aanpassingen in het kader van de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving ten gevolge van het COVID-19 virus

Zoals reeds in een vorig blogbericht gesteld heeft de Federale Regering, ondermeer in samenspraak met de Risk Management Group (RMG) en het Wetenschappelijk Comité Coronavirus, een aantal stringente maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en zodoende maximaal de  gezondheid van de bevolking te beschermen.

Gezien de impact van bovenstaande maatregelen, die eveneens merkbaar zijn in het omgevingsrecht, ziet de Vlaamse Regering zich genoodzaakt een aantal procedurele maatregelen te nemen teneinde de rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen en de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen in tijden van het COVID-19 virus[1].

Op 27 maart 2020 werd het procedureel kader uit de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving versoepeld, middels het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving (hierna het “Besluit COVID-19”).

Dit besluit met ingang vanaf 27 maart 2020[2] tracht de bovenvermelde gevolgen van de federale maatregelen inzake het COVID-19 virus, op de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving op te vangen.

Een overzicht van de genomen maatregelen vindt u hieronder.

 1. Bodemdecreet en VLAREBO

 

Binnen het bodemdecreet en het VLAREBO worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. De termijn waarbinnen de OVAM een beslissing dient te nemen om de conformiteit van een bodemsaneringsproject uit te spreken wordt verlengd met 30 dagen, zijnde van 90 of 150 dagen naar respectievelijk 120 of 180 dagen[3];
  1. Toepassingsgebied termijnverlengingen:
   1. De reeds bij OVAM ingediende bodemsaneringsprojecten voor 27 maart 2020 waarvoor nog geen beslissing tot (niet-) conformiteit is genomen;
   2. De nog in te dienen bodemsaneringsprojecten tussen 27 maart 2020 en 24 april 2020;
     
 2. De termijn waarbinnen de personen die aangewezen zijn op de bekendmaking via aanplakking van de beslissing inzake een bodemsaneringsproject een administratief beroep dienen in te stellen wordt verlengd met 30 dagen, zijnde van 30 dagen naar 60 dagen[4];
  1. Toepassingsgebied termijnverlengingen:
   1. Administratieve beroepen tegen de beslissingen over bodemsaneringsproject die reeds werden aangeplakt voor 27 maart 2020, maar waar de termijn van 30 dagen van terinzagelegging van de beslissing nog niet verstreken is;
     
 3. Openbare onderzoeken in het kader van bodemsaneringprojecten[5]:
  1. Lopende openbare onderzoeken worden geschorst tot en met 24 april 2020 en lopen nadien verder[6];
  2. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen slechts worden georganiseerd na 24 april 2020;
  3. Voor de bodemsaneringsprojecten waar een project-MER vereist is, wordt de termijn waarbinnen OVAM het proces-verbaal van openbaar onderzoek dient over te maken aan de afdeling, bevoegd voor milieueffectenrapportage verlengd met 30 dagen, van 80 dagen naar 110 dagen;
   1. Opgelet deze verlenging geldt enkel voor de openbare onderzoeken die werden geschorst in toepassing van artikel (i) 3.a.;
     
 4. Bekendmaking en ter inzage legging van het comformiteitsattest van een bodemsaneringsproject[7]:
  1. Lopende bekendmakingen en ter inzage leggingen van het conformiteitsattest worden geschorst tot en met 24 april 2020 en lopen nadien verder;
  2. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen slechts worden georganiseerd na 24 april 2020;

 

 1. Besluit betreffende de dierlijke bijproducten[8]

 

Binnen het besluit betreffende de dierlijke bijproducten  worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. De termijn waarbinnen OVAM oordeelt over een aanvraag voor erkenning als hanterings- en verwerkingsbedrijf van dierlijke bijproducten, nadat de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard, wordt verlengd met 60 dagen, zijnde van 30 dagen naar 90 dagen;
  1. Toepassingsgebied termijnverlengingen:
   1. De reeds ontvankelijk verklaarde aanvragen voor erkenning waarvan op 27 maart 2020 nog geen beslissing tot (niet-) erkenning werd genomen;
   2. De nog in te dienen aanvragen voor erkenningen tussen 27 maart 2020 en 24 april 2020;

 

 1. VLAREMA[9]

Binnen het VLAREMA werden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. Alternatieve recipiënten voor RMA (Risicohoudend Medisch Afval), die niet definitief kunnen worden gesloten, worden toegestaan gedurende de duurtijd van de civiele noodsituatie[10], op voorwaarde dat deze:
  1. UN gekeurd zijn volgens de ADR-richtlijnen;
  2. voorzien zijn van een Y-keur voor vaste stoffen zoals voorgeschreven voor UN3291;
  3. voldoen aan alle andere voorwaarden omschreven in onderafdeling 5.2.3 van Vlarema (bepalingen inzake medisch afval);
  4. Opgelet wel dient te worden gewaakt dat de recipiënten met een spanring of gelijkwaardige afsluiting worden afgesloten en dat de recipiënten niet op eenvoudige wijze kunnen worden geopend;
 2. De verwerker van afvalstoffen op de plaats van bestemming wordt gedurende de termijn van civiele noodsituatie geschorst van de verplichting tot datering en ondertekening van het identificatieformulier. Evenwel dient het identificatieformulier digitaal te worden overgemaakt aan de klanten en bestemmelingen van de IHM (Inzamelaars, Afvalstoffenhandelaars en -makelaars) om de traceerbaarheid van de afvalstoffen te garanderen;
 3. De visuele inspectie of de sorteerplicht door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of – makelaar van bedrijfsrestafval dient, gedurende de termijn van civiele noodsitutatie, niet te gebeuren.

 

 1. Verlenging termijnen

 

De termijnen hierboven vermeld in (i), (ii) en (iii) kunnen worden verlengd voor zover de verlenging de (voorlopige) einddatum van de noodsituatie, zijnde 17 juli 2020[11], niet overschrijdt. Het ministerieel besluit tot verlenging wordt bekendgemaakt door  (i) een bericht in het Belgisch Staatsblad, (ii) een publicatie op de website van OVAM.

 

 1. Besluit

De Vlaamse Regering heeft aldus een aantal termijnen in het kader van de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving verlengd en aantal verplichtingen versoepeld, doch belangrijk zal blijven de termijnen, evenals mogelijke nieuwe wetgeving goed op te volgen.

 

Jeroen DEBAECKE

 

 

[1] Nota aan de Vlaamse Regering, doc. Vlaamse Regering 0286/1.

[2] Artikel 10 Besluit COVID-19.

[3] Artikel 2 Besluit COVID-19.

[4] Artikel 3 Besluit COVID-19.

[5] Artikel 4 Besluit COVID-19.

[6] Opgelet bezwaren ingediend tussen 27 maart 2020 en 24 april 2020 zijn toegelaten.

[7] Artikel 4, 3e lid Besluit COVID-19.

[8] Artikel 5 Besluit COVID-19.

[9] Artikel 6-8 Besluit COVID-19.

[10] Voorlopig 17 juli 2020, zie Artikel 3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

[11] Artikel 3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.